Com és l’oposició?

El que col·loquialment coneixem com “oposicions”, consta de dues fases.

Esquema del procés d'oposició

fases de preparacio de l'oposició

A) FASE D'OPOSICIÓ

Prova I: Defensa de la Programació i exposició d’una Unitat Didàctica

La Prova I és eliminatòria, per tant, si no es supera aquesta part, ja no es pot accedir a la segona. Històricament, la prova eliminatòria era la pràctica i desenvolupament d’un tema, però a la convocatòria del 2019, això ha canviat, i la part eliminatòria ara és la Defensa de la Programació i exposició d’una Unitat Didàctica. Pensem que a la nova convocatòria del 2020 es mantindrà aquest mateix criteri, però això no es sabrà del cert fins que sigui publicada (desembre 2019 – gener 2020). El dia de la presentació, s’ha de lliurar una programació didàctica per a un curs escolar (60 fulls, segons la convocatòria del 2019) que inclogui la planificació del currículum de l’especialitat a la què s’opta, distribuïda entre 6 – 9 Unitats Didàctiques.
Aquesta prova consta de 2 parts.
 • Part A: Exposició de la Programació Didàctica lliurada (20 min).
 • Part B: Exposició d’una Unitat Didàctica. (20 min)
   • En els dos casos, el tribunal es reserva uns minuts per preguntar al candidat (5 min).
   • Cada part es puntua del 0-10.
   • Es fa la mitjana de les dues notes (cada una ha de ser superior a 2,5).
   • La mitjana ha de ser igual o superior a 5.

Prova II: Prova Pràctica i Desenvolupament d’un tema

Aquesta prova, també consta de dues parts. Cada part es puntua sobre 10 i s’ha de treure una nota mínima a cada una d’elles de 2,5 punts.
 • Part A: Prova Pràctica: Resolució durant 3 hores d’un supòsit pràctic. En ella, l’aspirant demostra la seva competència pedagògica resolent la situació proposada.
 • Part B: Desenvolupament durant 2 hores d’un tema de l’especialitat, especificant-ne també la seva aplicació didàctica.
Aquest tema s’escull d’entre 4 temes extrets a l’atzar pel tribunal. La part A val un 70% i la B un 30%, D’aquesta forma obtenim una nota sobre 10 de la Part II.

Per treure la nota final, s’ha de fer la mitjana entre la Part I i la Part II. Si l'oposició és superior a 5, l'aspirant passa a la fase de concurs.

Càlcul de la nota final de la Fase d'Oposició:

fases oposicio
oposicio prova

B) FASE DE Concurs

En aquesta fase es comptabilitzen i comproven els mèrits al·legats pel candidat.

Amb aquest recompte es pondera la nota definitiva de l’opositor i en funció d’ella se li atorga una plaça.

Aquesta ponderació és el resultat d’atorgar 2/3 parts a la fase d’oposició i 1/3 part a la de concurs.

PREVISIÓ DE PLACES 2018-2022

 20182019202020212022TOTAL
Cos 590 Professors d’Ensenyament Secundari (sense FP)02.94602.2642.3217.531
Cos 590 Professors d’Ensenyament Secundari (només FP)7590427001.186
Cos 591 Professors tècnics d’FP6420361001.003
Cos 592 Professors d’Escola Oficial d’Idiomes0600600120
Cos 595 Professors d’escoles d’Arts Plàstiques i Disseny040040080
Cos 596 Mestres taller d’Arts Plàstiques i Disseny0809017
Cos 597 Mestres3.60402.117005.721

Vine i prova, la primera classe es

Al acabar el curs, tindràs tots els temes desenvolupats, un bon conjunt de supòsits pràctics treballats i la programació didàctica feta i a punt per lliurar-la al tribunal.